Konkurs na dyrektora
Dodano: 2018-04-25

 

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

dnia 25 kwietnia 2018 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w

Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim,

Szkole Podstawowej w Słocinie,

Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 – 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju odpowiednio publicznej szkoły lub publicznego przedszkola,
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w podpunkcie 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 13. Oferty należy składać w:
 14. Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, II piętro, pok. nr 13, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio:
 • „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim”,
 • „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słocinie”,
 • „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim”
 1. Elektronicznie na adres: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl, oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty

w terminie do 11 maja 2018 r. do godziny 15:00.

 

 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na:
 2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1;
 3. na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski – www.grodzisk.wlkp.pl;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodzisk Wielkopolski;
 5. na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim.
 6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
 7. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.