zwiększ czcionkę zmień kontrast

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.
Dodano: 2022-11-18

Grodzisk Wielkopolski, dnia 18 listopada 2022 roku

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Grodzisku Wielkopolskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

w Centrum Usług Wspólnych

w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 D

62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów zawartych w ustawach: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz o finansowaniu zadań oświatowych, o ochronie danych osobowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera i programów pakietu MS Office,
 • znajomość obsługi systemu finansowo – księgowego FINANSE VULCAN,
 • odporność na stres,
 • terminowość,
 • dyspozycyjność,
 • operatywność,
 • komunikatywność,
 • dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo – księgowym FINANSE VULCAN,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytułu opłat za przedszkole w programie iPrzedszkole jako księgi pomocnicze do kont rozrachunkowych, generowanie i gromadzenie stosownej dokumentacji,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych, weryfikacja rzeczowych składników majątku ujętych w księgach inwentarzowych wyposażenia, wycena arkuszy spisu z natury, uwzględnianie różnic,
 • inne czynności związane z pełnionym stanowiskiem.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie jednozmianowym,
 • miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, stanowisko pracy w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej,
 • praca wymaga bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami i innymi podmiotami, praca wymagająca obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności będzie wykonywana w pozycji siedzącej.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • wypełnione oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach oraz umiejętnościach.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D 62-065 Grodzisk Wielkopolski, II piętro, pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do CUW w Grodzisku Wlkp.) z dopiskiem : „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 29 listopada 2022 r. do godziny 15:00.  

Ponadto prosi się o podanie informacji o numerze telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej.

 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymagane jest złożenie uwierzytelnionych tłumaczeń na język polski.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru kandydaci, którzy złożyli aplikacje spełniające wymogi formalne, w tym komplet wymaganych dokumentów, zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim (bip.grodzisk.wlkp.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D.

 

Wyłonienie przez Komisję kandydata na ww. stanowisko nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.

 

Informujemy Pana/Panią, że będziemy przetwarzać Pana/Panią dane osobowe pozyskane w związku z naborem na wolne stanowisko pracy Referent ds. księgowości budżetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@cuwgrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@grodzisk.wlkp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną zniszczone po upływie 6 miesięcy po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz  ustawy o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Grodzisku Wielkopolskim

/-/ Rafał Sikorski

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie