Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok
Dodano: 2019-05-10

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe jednostek: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkowie, Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie, Szkoły Podstawowej w Grąblewie, Szkoły Podstawowej w Słocinie, Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim.

 

do pobrania: http://bip.grodzisk.wlkp.pl/m,634,sprawozdania-finansowe.html